การควบคุมคุณภาพกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

สร้างบ้าน รับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน

ด้วยเรารู้ดีว่าคุณภาพบ้าน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า ดังนั้น การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพจึงถือเป็นนโยบายหลักที่สำคัญของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ โดยตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างจะมีการควบคุมดูแลคุณภาพงานก่อสร้างในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังที่ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกัน

ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ

ขั้นตอนที่ 1 การควบคุมคุณภาพในการออกแบบบ้าน
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาออกแบบบ้าน เพราะเรารู้ดีว่าบ้านแต่ละหลัง ของลูกค้านั้นแตกต่างกันในเรื่องของแบบบ้านและรสนิยม ฉะนั้น การออกแบบบ้านแต่ละแบบ จึงต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ที่สำคัญจะต้องผ่านการกลั่นกรอง และตรวจสอบทั้งในด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพและสวยงามตรงความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านที่โรงงานของกลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์
เป็นที่ทราบและยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า บ้านที่ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ได้สร้างขึ้นนั้น แข็งแรง ทนทานด้วยนวัตกรรมระบบโครงสร้างของ บิวท์ ทู บิวด์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าระบบโครงสร้างบ้านดังกล่าวเป็นระบบที่แข็งแรงมีคุณภาพได้มาตรฐาน เพราะได้ผ่านการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพงานจากวิศวกรผู้ชำนาญการโดยเฉพาะทุกขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพระหว่างก่อสร้าง
บ้านทุกหลังที่สร้างโดย กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ จะได้รับการตรวจสอบคุณภาพบ้านด้วยระบบ Triple Check อย่างมีขั้นตอนกว่า 400 รายการ เริ่มตั้งแต่วิศวกรผู้มีประสบการณ์ที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมความเรียบร้อยหน้างานและตรวจสอบในทุกรายละเอียดของงาน พร้อมทั้ง เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีวิศวกรอาวุโสผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึง ผู้บริหาร
ระดับสูงที่ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพบ้านอย่างเข้มข้นอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบ้านทุกหลังของ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ จะเป็นบ้านที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบบ้าน
ก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะถูกส่งมอบให้กับลูกค้านั้น จักต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพบ้านขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบบ้านอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน โดยวิศวกรควบคุมหน้างาน วิศวกรอาวุโส ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และคณะผู้บริหารระดับสูง จะร่วมกันตรวจสอบคุณภาพบ้านทั้งในส่วนงานสถาปัตยกรรม งานระบบประปาสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ตลอดจนความเรียบร้อยในการติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึง การดูแลความสะอาดทั้งภายในและรอบบริเวณบ้าน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพื่อให้บ้านทุกหลังที่ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ สร้างมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน

รับสร้างบ้าน4