มาตรฐาน ISO 9001:2008กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์
ขอมอบความสุข ด้วยการรับประกันโครงสร้างบ้านยาวนานถึง 20 ปี
พร้อมได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อย่างเป็นทางการ

การควบคุมระบบคุณภาพของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ อันประกอบไปด้วย บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ และบริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพของการก่อสร้างและการบริการมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืน ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหวังในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของการก่อสร้าง และการบริการที่มีศักยภาพ เพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้นนั้น ส่งผลให้ทั้ง 3 บริษัทของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ได้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสถาบันชั้นนำ ดังต่อไปนี้ บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน SGS System Certification ด้าน บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Bureau Verits Certification และ บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน Tuv Nord ตลอดจนในส่วนของโรงงานผลิตชิ้นส่วน “ระบบโครงสร้างของ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์” นั้นยังได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากสถาบัน URS (United Registrar of Systems) ที่รับรองการดำเนินการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพ และผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามหลักมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 อีกด้วย

ระบบควบคุณคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ที่กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ได้รับมาจากสถาบันชั้นนำนั้นล้วนเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ และให้การยอมรับว่าเป็นบรรทัดฐานระดับสากลที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบ่งบอกได้ถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการทำงานที่เป็นขั้นตอนและชัดเจน ภายใต้ระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพตามเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
บริษัท บิวท์ ทู บิวด์ จำกัด
“Design and Home Builder Service”
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
บริษัท บางกอกเฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
“Project and Construction Management Service”
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
บริษัท สมอลล์เฮ้าส์บิวเดอร์ จำกัด
“Project and Construction Management Service”
รับสร้างบ้าน สร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างของ กลุ่ม บิวท์ ทู บิวด์

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008

ISO 9001 ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System) คือ มาตรฐานการบริหารจัดการขององค์กร ที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพที่องค์กรนำไปปรับใช้ในกระบวนการต่างๆ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอ

ในส่วนของมาตรฐาน ISO 9001 Version 2008 คือ มาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ มีความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ การจัดวางระบบบริหารงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแก้ไขข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันเพื่อให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นและความพึงพอใจอย่างสูงสุด ISO 9001 : 2008 จึงเป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นการประกันคุณภาพซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างชัดเจน ตลอดจนยังเป็นข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดกว้างไปสู่การค้าในระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ต่อธุรกิจรับสร้างบ้าน

1. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ช่วยให้ระบบในการก่อสร้างบ้านดำเนินการอย่างมีขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดตามหลักสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อให้การก่อสร้างบ้านทุกหลังมีคุณภาพและมาตรฐานสูงทัดเทียมกันทุกหลัง

2. ในด้านของการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็นระบบที่ช่วยเอื้อประโยชน์ในการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ สามารถช่วยให้การประสานงาน การบริการ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว ซึ่งลูกค้าจะเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการทำงานของบริษัทฯมากยิ่งขึ้น

3. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 มีกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองในด้านของการอบรมบุคลากรและทีมงานของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของระบบควบคุมคุณภาพ มาตรฐานในการก่อสร้าง ตลอดจนการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพสูงสุดตรงตามความต้องการของลูกค้า

4. ระบบการผลิตชิ้นส่วนโครงสร้างบ้านของกลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ ทุกชิ้นส่วนผ่านการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนตามที่มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ได้กำหนดไว้ ซึ่งทำให้บริษัทฯมั่นใจและพร้อมที่จะรับประกันโครงสร้างบ้านทุกหลังนานถึง 20 ปี

5. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ช่วยให้ระบบในการตรวจสอบคุณภาพของงานก่อสร้างบ้านมีความละเอียดและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่กระบวนการเริ่มก่อสร้างตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพในขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบบ้านทุกหลังว่าได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของคุณภาพในการอยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าได้อย่างสูงสุด

6. มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 เป็นมาตรฐานรับรองด้านคุณภาพชั้นนำระดับโลก ซึ่งส่งผลดีในด้านของคุณภาพในการก่อสร้างและในการให้บริการของบริษัทที่ได้รับการรับรอง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการโดยตรง